umowa kredytowa

Czym jest umowa pożyczki? Jak ją respektować?

Pożyczki o wartości większej niż 1000 złotych powinny być udokumentowane w formie umowy pożyczki zawartej między dwoma stronami. Zaleca się jednak, by w każdej sytuacji pożyczka miała formę pisemną, a nie ustną, ponieważ choć ta druga również jest wiążąca, to w sytuacjach konfliktowych o wiele trudniej udowodnić swoje racje. Umowę pożyczki sporządzić można w kilku krokach.

Umowa pożyczki między stronami

Podpisanie umowy pożyczki między stronami sprawia, że pożyczkodawca przekazuje pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy lub rzeczy, natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić taką sama ilość pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i jakości w wyznaczonym czasie. Pożyczkobiorca otrzymuje na własność przedmiot pożyczki, staje się jego właścicielem, jednak wyłącznie tymczasowo, ponieważ musi zgodnie z umową ją zwrócić.

Dokument zaleca się sporządzić przy wartości pożyczki, która wynosi co najmniej 1000 złotych, bez względu na to, kim jest pożyczkodawca. Dzięki temu umowa pożyczki będzie mogła stanowić dowód w sprawie, jeśli między stronami dojdzie do konfliktu.

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

Aby dokument był ważny i stanowił niepodważalny argument w udowodnieniu swoich racji, treść musi zawierać odpowiednie informacji. W umowie pożyczki powinny znaleźć się:

  • data i miejsce zawarcia umowy pożyczki
  • wskazanie stron umowy oraz ich danych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości, na przykład seria i numer dowodu osobistego, PESEL, a w przypadku działalności gospodarczej adres siedziby firmy, NIP, numer do wpisu KRS)
  • szczegółowy i wyczerpujący opis przedmiotu pożyczki
  • warunki zwrotu pożyczki
  • warunki wypowiedzenia pożyczki
  • oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy
  • podpis stron.

Szczegółowe określenie tych pozycji pozwoli przygotować się na każdą sytuację – zarówno przedwczesnego zwrotu pożyczki, jak i uchylania się od uregulowania ustalonych rat. Istotne dla ważności dokumentu jest to, by podpisały go obie strony.